Warunki korzystania

Przeczytaj uważnie niniejszą umowę licencyjną użytkownika końcowego („EULA”). Uzyskując dostęp do swampattack.io („Witryna”) i / lub pobierając / instalując oprogramowanie Swamp Attack („Oprogramowanie”), akceptujesz warunki niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie możesz uzyskiwać dostępu, pobierać, instalować ani używać Witryny i oprogramowania.

Część 1: Wprowadzenie

Niniejsza Umowa EULA jest prawną umową między Tobą a Swamp Attack („Swamp Attack”, „my”, „our” lub „nas”). Niniejsza Umowa EULA reguluje korzystanie z Witryny i Oprogramowania. Ponadto niniejsza umowa EULA ma również zastosowanie do automatycznych aktualizacji, dodatków, dodatków i usług internetowych związanych z oprogramowaniem, które możemy Ci dostarczyć lub udostępnić. Nasza Polityka prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy oraz w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje. Można go znaleźć, klikając jego link znajdujący się na dole tej strony.

Część 2: Reklama za pomocą oprogramowania

Po zainstalowaniu oprogramowania otrzymasz bezpłatny dostęp do naszej biblioteki angażujących gier premium, które nie są dostępne, chyba że oprogramowanie zostanie zainstalowane. Po zainstalowaniu oprogramowania reklamy, takie jak wideo, link tekstowy, reklamy pełnoekranowe i wyskakujące okienka, będą wyświetlane za pośrednictwem oprogramowania na podstawie oglądanych treści internetowych (takie reklamy będą nazywane „reklamami”). Korzystamy z treści strony internetowej i odwiedzanych adresów URL, abyśmy mogli wyświetlać Ci trafniejsze reklamy. Wsparcie z Reklamy jest konieczne, abyśmy mogli zapewnić Ci bezpłatną zawartość premium. W związku z tym zobaczysz dodatkowe oferty i reklamy displayowe podczas korzystania z tej usługi. Reklamy te nie są powiązane z żadną podstawową witryną, a dodatkowe informacje na temat tych reklam są dostępne po kliknięciu linku „o tej reklamie” w ramce wyświetlania reklam lub zgodnie z treścią niniejszej umowy EULA. Możesz łatwo odinstalować lub wyłączyć nasz produkt z panelu Dodaj / Usuń (jeśli zainstalowano za pomocą pobranego pliku wykonywalnego) lub z poziomu przeglądarki.

Część 3: Polityka prywatności

Jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w Polityce prywatności, Oprogramowanie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Oprogramowanie może być regularnie aktualizowane automatycznie, abyśmy mogli utrzymywać naszą technologię i odpowiednio wypuszczać nowe funkcje i funkcje. Takie okresowe aktualizacje Oprogramowania mogą obejmować aktualizacje naszej bazy danych bezpieczeństwa; i / lub uzupełnienia, zmiany lub modyfikacje Oprogramowania, a także dodanie innych funkcji, które mogą zwiększyć trafność korzystania z reklam. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, zmiany lub zaprzestania dowolnej części naszej Witryny i Oprogramowania w jakikolwiek sposób, wyłącznie według własnego uznania. Daj nam znać wszelkie pytania lub problemy związane z witryną lub oprogramowaniem, kontaktując się z nami pod adresem customercontact @ Swamp Attack.com

Zgodnie z bardziej szczegółowym objaśnieniem Polityki prywatności używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia w celu gromadzenia niektórych informacji o Tobie i podczas korzystania z Oprogramowania. W szczególności zbieramy informacje nieosobowe, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, datę i godzinę wizyty oraz czas spędzony na stronie i / lub informacje o poleceniu.

Część 4: Udzielenie licencji

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy EU Swamp Attack przyznaje Ci odwołalną, niewyłączną, ograniczoną, nielicencjonowaną licencję na korzystanie z Witryny oraz instalowanie i używanie jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze. Swamp Attack zachowuje wszelkie prawa własności do Witryny i Oprogramowania, w tym wszelkie prawa własności, interesy i prawa własności intelektualnej do nich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Swamp Attack. Wszystkie prawa własności i prawa autorskie do Witryny i Oprogramowania (w tym między innymi do treści, obrazów, grafiki, wideo, audio, tekstu i innych funkcji zawartych w Witrynie i Oprogramowaniu) oraz wszelkie kopie Witryny i Oprogramowania są chronione przez prawa autorskie i postanowienia traktatów międzynarodowych, a także inne prawa własności intelektualnej. Dlatego należy traktować Witrynę i Oprogramowanie jak każdy inny chroniony materiał chroniony prawem autorskim. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej UMOWIE, Użytkownik nie może kopiować Strony i Oprogramowania ani żadnych towarzyszących mu materiałów. Ponieważ Witryna i Oprogramowanie zawierają zastrzeżone informacje Swamp Attack’, zgadzasz się: (a) zachować w ścisłej tajemnicy cały kod i inne elementy techniczne Witryny i Oprogramowania, (b) nie kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, produkować bezpośrednio ani pośrednio , ujawniać, zgłaszać, publikować, ujawniać sprawy lub w inny sposób przekazywać cokolwiek na lub w Witrynie i Oprogramowaniu osobom trzecim oraz (c) nie korzystać z Witryny i Oprogramowania w celach innych niż osobiste i niekomercyjne cel, powód.

Część 5: Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania z Witryny i Oprogramowania. Nie będziesz korzystać z Witryny ani Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób szkodliwy dla nas lub jakiejkolwiek innej strony.

Sekcja 6: Deinstalacja

Oprogramowanie można odinstalować z Dodaj / Usuń programy lub Odinstaluj program w Panelu sterowania w menu Start systemu operacyjnego Windows. Zobaczysz listę programów i oprogramowania zainstalowanych na twoim komputerze. Wybierz Swamp Attack, a następnie kliknij Odinstaluj. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dezinstalacji. Zaleca się ponowne uruchomienie komputera, aby zakończyć proces odinstalowywania.

Ponadto, jeśli zainstalowałeś Swamp Attack jako rozszerzenie w przeglądarce Chrome, zacznij od kliknięcia ikony trzech poziomych linii w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome i przejdź do „Ustawień”. Następnie w lewym górnym menu kliknij „Rozszerzenia” iz listy Rozszerzeń znajdź rozszerzenie Swamp Attack i kliknij ikonę kosza na śmieci po prawej stronie „Włączone”. Na koniec zamknij całkowicie przeglądarkę Chrome i otwórz ją ponownie. Rozszerzenie należy usunąć z przeglądarki Chrome.

W przypadku trudności z usunięciem Oprogramowania prosimy o kontakt pod adresem customercontact @ Swamp Attack.com.

Część 7: Aktualizacje automatyczne

Nasza strona i oprogramowanie są okresowo aktualizowane. Swamp Attack według własnego uznania może aktualizować Oprogramowanie na twoim komputerze, ale nie ma obowiązku dostarczania ci żadnych aktualizacji. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, zmieniania lub zaprzestania jakiejkolwiek części naszego Oprogramowania w jakikolwiek sposób, wyłącznie według naszego uznania. Ze względu na szybko zmieniający się charakter Internetu oraz ciągłe ulepszanie naszej witryny i oprogramowania, Swamp Attack zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie EULA. Okresowo sprawdzaj tę stronę pod kątem zmian. Wszelkie takie modyfikacje stanowią następną umowę EULA, a zatem ciąg dalszy nas Strony i oprogramowania oznacza akceptację takiej zmodyfikowanej umowy EULA. Jeśli nie akceptujesz takich następnych umów EULA, musisz odinstalować Oprogramowanie z komputera i zaprzestać korzystania z Witryny. Brak odinstalowania oprogramowania lub dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zmodyfikowanej umowy EULA.

Część 8: Rozwiązanie umowy

Możesz rozwiązać niniejszą umowę EULA w dowolnym momencie, odinstalowując Oprogramowanie i zaprzestając korzystania ze Strony. Niniejsza Umowa licencyjna wygasa automatycznie, jeśli nie przestrzegasz wszystkich warunków umowy EULA. Swamp Attack może również wypowiedzieć niniejszą Umowę EULA w dowolnym momencie z dowolnego powodu, bez powiadomienia użytkownika i według własnego uznania. W przypadku rozwiązania umowy EULA z jakiegokolwiek powodu, twoje prawa do korzystania z Witryny i Oprogramowania natychmiast wygasną, a Ty musisz odinstalować Oprogramowanie i zaprzestać korzystania ze Strony.

Część 9: Wyłączenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Swamp Attack WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEKOLWIEK, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSKONAŁOŚCI. DOKŁADNOŚĆ I NIENARUSZANIE PRAW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. WITRYNA I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „JAKO IS’ I„ JAK DOSTĘPNE’. NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE TWÓJ DOSTĘP DO WITRYNY I OPROGRAMOWANIA LUB JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI DO TEGO UŻYTKOWANIA LUB KORZYSTANIA Z NICH BĘDZIE WOLNY OD BŁĘDÓW, NIEZAKŁÓCONY ANI CAŁKOWICIE BEZPIECZNY. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. W związku z tym KORZYSTANIE Z WITRYNY I OPROGRAMOWANIA JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE RYZYKA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM STIE I OPROGRAMOWANIEM NIE DZIAŁAJĄCE WZGLĘDEM LUB AWARIĄ WITRYNY I OPROGRAMOWANIA WYNIKAJĄCEJ Z WYPADKU, NADUŻYCIA.

Sekcja 10: Warunki dodatkowe

Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani prosić innych o wprowadzenie zmian w Witrynie i Oprogramowaniu, w tym w inżynierii wstecznej lub dekompilacji Witryny i Oprogramowania, lub w jakikolwiek sposób modyfikować lub dezasemblować Witrynę i Oprogramowanie. Wszelkie modyfikacje Strony i Oprogramowania pozostają wyłączną własnością Swamp Attack. Swamp Attack może według własnego uznania i z jakiegokolwiek powodu pozbawić cię prawa do dostępu do Witryny i Oprogramowania oraz korzystania z niej. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy EULA w przypadku naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszej umowy oraz do zbadania i współpracy z naszymi odpowiednimi organami prawnymi w zakresie wszelkich nielegalnych lub nieuprawnionych działań związanych z korzystaniem z witryny i Oprogramowanie lub niniejsza umowa użytkownika. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby móc zawrzeć niniejszą umowę licencyjną dotyczącą licencjonowania witryny i oprogramowania. Jako warunek korzystania z naszej witryny i oprogramowania oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat. Swamp Attack nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich, do których możesz mieć dostęp, w tym tymi, które są połączone z naszą Witryną oraz za pośrednictwem tych stron, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Reklam. W związku z tym Swamp Attack nie ponosi odpowiedzialności za treść lub funkcje jakiejkolwiek innej strony internetowej i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty stron internetowych, do których uzyskujesz bezpośredni dostęp lub dostęp za pośrednictwem naszej Witryny lub funkcji oprogramowania. Obowiązujące warunki i polityka prywatności tych stron regulują korzystanie z takich stron.

Część 11: Rozwiązanie w drodze arbitrażu

Wszelkie roszczenia i / lub spory wynikające z niniejszej Umowy EULA, Witryny i Oprogramowania i / lub wszelkich usług lub produktów nabytych na podstawie niniejszej Umowy EULA lub z nią związane będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż taki podlega Federalnej ustawie arbitrażowej oraz przepisom Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, które reguluje taki arbitraż i będzie prowadzone przed jednym arbitrem w Kalifornii. Żaden z roszczeń nie może być rozstrzygany na podstawie klasowej, a zatem nie może być przedmiotem powództwa grupowego ani nie przyłącza się do naszych odpowiednich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym przez innego użytkownika lub przeciwko innym użytkownikom, ani też nie będzie arbitrażować żadnych roszczeń jako członek klasy lub prywatnie. Obie strony dzielą koszty arbitrażu i nas arbitra. Z wyjątkiem kosztów arbitra każda ze stron ponosi własne koszty (w tym odpowiednią opłatę adwokacką). Każdy świadomy przekazany w arbitrażu będzie ostateczny i wiążący i może być wykonany w dowolnym sądzie właściwym. Oprócz wszelkich innych dostępnych środków prawnych, będziemy mieć prawo do uzyskania zadośćuczynienia w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej do naszej Witryny i Oprogramowania.

Część 12: Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączne zadośćuczynienie

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU GRY Atak Bagienny LUB ŻADNY Z CZŁONKÓW, OFICERÓW, PRACOWNIKÓW, DYREKTORÓW, KONSULTANTÓW, PARTNERÓW LUB PODMIOTÓW PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SPECJALNOŚĆ, PONIŻSZE WYDARZENIA, SPECJALNE ANALIZY, ANALIZY, ANALIZY, PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ANALIZY, ANALIZY, ANALIZY, ANALIZY, ANALIZY, ANALIZY, ZWIĄZKÓW ANEKSOWYCH. (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKÓD ZA STRATY ZWIĄZANE Z PRZERWĄ BIZNESOWĄ, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INFORMACJI LUB INNEGO RODZAJU SZKODLIWEJ STRATY) WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA WITRYNY I OPROGRAMOWANIA LUB ZAPEWNIENIA AWARIA ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA, NAWET JEŚLI Atak Bagienny ZOSTAŁ POZNANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. PONADTO, Swamp Attack NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB KOMBINACJĄ NASZEJ STRONY I OPROGRAMOWANIA Z INNYM APLIKACJĄ LUB OPROGRAMOWANIEM. W KAŻDYM PRZYPADKU, NASZA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE NASI CZŁONKOWIE, OFICEROWIE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, DORADCY, KONSULTANCI, PODMIOTY LUB JEDNOSTKI ZALEŻNE, W RAMACH JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY EULA MUSZĄ BYĆ OGRANICZONE DO 1 100 000. W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH PAŃSTW I JURYSDYKCJI NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWACH.

W POWYŻSZYM WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST POMOCNIONY NA SWOIM ZASADNIM CELU LUB W INNY SPOSÓB UZNAJE SIĘ ZA ODSTĘPSTWO LUB NIEWYKONALNOŚĆ, CZYLI W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, Z DOWOLNEGO POWODU, NASTĘPNIE MAKSYMALNY ZAGRANICZNY, KUMULACYJNY ZABEZPIECZENIE NASI CZŁONKOWIE, OFICEROWIE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, KONSULTANCI, OPROGRAMOWANIE PARTNERSKIE, NIE BĘDĄ PRZEKRACZAĆ BEZPOŚREDNICH SZKÓD, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, DO JEDNEGO DOLARA POSTAWOWEGO ($100.00). ODZYSKIWANIE TAKICH ODPOWIEDZIALNOŚCI DO TAKICH O TAKICH ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST WYŁĄCZNE I WYŁĄCZNE.

OGRANICZENIA W NINIEJSZEJ CZĘŚCI MUSZĄ BYĆ ZASTOSOWANE DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, PRZYCZYN DZIAŁAŃ I WSZYSTKICH TEORII PRAWNYCH, BEZ WZGLĘDU NA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, NIELEGALNOŚCI LUB INNYCH TORÓW ROSZCZENIE LUB PRZYCZYNA DZIAŁANIA. JEDNAK OŚWIADCZONE, WYKLUCZENIE KONSEKWENCKICH SZKÓD UDNER NINIEJSZA SEKCJA JEST NIEZALEŻNA OD WYŁĄCZNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH I PRZETRWANIA, JEŚLI TAKIE USUWANIE USTEREK JEST NIEZBĘDNE CELEM LUB JEST W INNY SPOSÓB UZNAWANE ZA ZWRÓCONE LUB NIEWYKONALNE.

Część 13: Termin na wniesienie roszczenia

Użytkownik i Swamp Attack zgadzają się, że wszelkie roszczenia lub przyczyny działania wynikające z niniejszej Umowy EULA lub Witryny i Oprogramowania lub z nią związane muszą rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny roszczenia. W przeciwnym razie takie roszczenie lub przyczyna działania zostaną trwale przedawnione.

Sekcja 14: Różne

Prawo interpretacyjne i wykonawcze niniejszej umowy EULA podlega prawu stanu Kalifornia, bez względu na przepisy kolizyjne. Wyłączną jurysdykcją dla wszystkich roszczeń lub przyczyn działań opartych na niniejszej Umowie EULA lub wynikających z korzystania z Witryny lub Oprogramowania będzie stan Kalifornia. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA stanowi całość umowy, na mocy której Swamp Attack umożliwia korzystanie z Witryny i Oprogramowania. Jeśli w niniejszej umowie licencyjnej zawarte są jakiekolwiek klauzule lub postanowienia, które obecnie lub w przyszłości mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, niewykonalne lub nieważne, jedynie te szczegółowe warunki zostaną uznane za niewykonalne, a pozostała część umowy pozostanie w pełnej mocy i skutku. Oprócz wszelkich innych ograniczeń, które mogą zostać określone w niniejszym dokumencie, Swamp Attack nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza kontrolą Swamp Attack i które negatywnie wpływają na wydajność lub korzystanie z Witryny i Oprogramowania, takie jak działania władz rządowych , działania Boga lub inne działania, które nie znajdują się pod rozsądną kontrolą Ataku Bagiennego.

pl_PLPolski
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी pl_PLPolski